AS “Latvenergo”: Valsts kontroles atzinumi sekmēs AS “Sadales tīkls” pakalpojuma efektivitāti


Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” uzsāktā darbības efektivitātes programma īstenos klientu interešu pilnīgu nodrošināšanu. AS “Sadales tīkls” ir būtisku pārmaiņu procesā, kura ietvaros tiekoptimizēts darbam nepieciešamo resursu skaits – personāla skaits tiks samazināts par 800 strādājošajiem, darbam nepieciešamo transportlīdzekļu skaits – par 400 vienībām, kā arī samazināts tehnisko bāzu skaits, tādējādi līdz 2022.gadam plānots samazināt uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas par aptuveni 70 miljoniem eiro.

Uzņēmuma stratēģija paredz, ka AS “Sadales tīkls” ST jākļūst par modernāko viedo pakalpojumu sniedzēju reģionā un uzņēmumam būtiski jāpaaugstina savas darbības efektivitāte, tādēļ no 2017.gada AS “Sadales tīkls” mērķtiecīgi tiek īstenots darba efektivitātes plāns jeb DEP. Tas jau ir devis pirmos izmērāmos rezultātus ne tikai finansiāli, bet arī pakalpojuma kvalitātes un nepārtrauktības jomā.

Līdz ar to akcionārs uzskata, ka jaunajai uzņēmuma valdei ir iespēja labākajā veidā izmantot valsts kontroles secinājumus, lai īstenotu plānu un izvirzītu jaunus uzdevumus. Tie ir ambiciozi mērķi, kuru izpildi AS “Latvenergo” kā akcionārs sagaida no jaunās AS “Sadales tīkls” valdes ar tās komerciālo pieeju, spējot pieņemt lēmumus, kas nodrošina uzņēmuma vīzijas sasniegšanu – būt efektīvam pakalpojumu sniedzējam.

Valsts kontroles revīzijas ziņojums aplūko AS “Sadales tīkls” darbību plašā laika posmā no 2015. līdz 2017.gadam. Revīzijā atzinīgi novērtēts kopš 2017.gada īstenotais AS “Sadales tīkls” Darbības efektivitātes paaugstināšanas (DEP) plāns.  Tā mērķis ir nodrošināt klientu un uzņēmuma interesēm atbilstošu un ekonomiski izdevīgu pakalpojumu, visaptverošas digitalizācijas rezultātā kopējās izmaksas samazinot par 70 miljoniem EUR līdz 2022.gadam.

Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs: “Augstu novērtējam Valsts kontroles atbildīgo un konstruktīvo pieeju, veicot šo darbu un sniedzot savus ieteikumus. Redzam, ka Valsts kontroles skatījums palīdzēs AS “Sadales tīkls” atjaunotajai valdei sasniegt akcionāra dotos uzdevumus. Ir novērtēti uzņēmuma jau sasniegtie rezultāti digitalizācijas un efektivizācijas plāna ietvaros, kā arī sniegti vērtīgi ieteikumi iesāktā darba turpināšanai.”

Secinājumi galvenokārt attiecas uz Sadales tīkla kapitālieguldījumiem, tehnisko nodrošinājumu un personāla jautājumiem. šīs trīs jomas uzņēmums jau ir iekļāvis DEP pamata struktūrā, tādējādi kopš 2017.gada pakāpeniski mazinot tīkla uzturēšanas izmaksas. DEP princips - mērķtiecīgi ieviešot viedos skaitītājus un digitalizējot procesus, secīgi samazināt darbinieku skaitu, transporta vienības, kā arī administratīvā atbalsta nepieciešamību, samazinot dislokācijas bāžu skaitu. 

Pēc DEP noslēgšanas 2022.gadā 1700 nodarbinātajiem būs jāveic tas pats darba apjoms, kas 2005.gadā bija 3500 darbinieku uzdevums. Nemainoties elektrolīniju garumam, tās pakāpeniski tiek pārveidotas par viedo tīklu, kas, izmantojot mūsdienu digitālizācijas iespējas un operatīvu darba organizāciju, ļauj samazināt nodarbināto skaitu. Sadales tīkls ir tautsaimniecībai vitāli svarīgs un Latvijas mērogam liels uzņēmums, kas apkalpo elektrisko tīklu visā valsts teritorijā 93 000 km kopgarumā. Sadales tīkla infrastruktūrā ir 35 550 km vidējā sprieguma (6 – 20 kV) līniju, 58 010 km - zemsprieguma (0,4 kV) elektrolīniju, 27 085 transformatoru apakšstacijas, nodrošinot elektroenerģijas piegādi 1 105 692 klientu objektiem un aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas.

Ziņojums apliecina, ka DEP laikā veiktie tehniskie tīkla elementu uzlabojumi ir nodrošinājuši kopējo pakalpojuma kvalitātes rādītāju mājsaimniecībās un juridiskajiem klientiem kāpumu. Veicot investīcijas sadales tīkla kvalitātē un drošumā, pēdējos gados ir samazinājušies elektrības piegādes pārtraukumi un to ilgums (SAIDI un SAIFI). Turpmākajos gados šī programma tiks turpināta ar nemainīgu intensitāti noteikto mērķu sasniegšanai.

Kopumā revīzijā konstatētais liecina, ka AS “Sadales tīkls” ir sociāli atbildīgs darba devējs un sabiedrībā izveidotā atlīdzības sistēma ir konkurētspējīga un motivējoša.Valsts kontrole atzīst, ka AS “Sadales tīkls” vidējais atalgojums ir zemāks, salīdzinot ar lielajiem uzņēmumiem, vienlaikus revidenti norāda - lai esošajā darba tirgū piesaistītu speciālistus, atalgojums tiek līdzsvarots ar sociālajām garantijām, tostarp arī darba attiecību pārtraukšanas gadījumā. Jāuzsver, ka AS “Sadales tīkls” darbību personāla jomā nosaka Darba likums un Darba koplīgums. Vēsturiskā sadarbība ar arodbiedrību koplīguma ietvaros ir veicinājusi ne tikai papildu sociālās garantijas atalgojuma paketei, bet arī mazinājusi darbinieku aizplūšanu.

Ikgadējais kapitālieguldījumus apjoms ap 60 milj eiro dod iespēju uzturēt Sadales tīkla infrastruktūru normālā darba stāvoklī. Jāņem vērā, ka aptuvenais sadales tīkla garums pēdējo 30 gadu laikā nav būtiski mainījies, taču tieši pēdējos gados ir sasniegti augstākas kvalitātes rādītāji – samazināts bojājumu skaits un atslēgumu ilgums. Tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei akcionārs AS “Sadales tīkls” vadībai izvirzījis mērķi – kvalitatīva, droša un ekonomiski izdevīga energoapgāde.

šādas kvalitātes pakalpojumu var nodrošināt ar atbilstošu tehnisku aprīkojumu, tostarp transportu, kas Sadales tīklā ir ikdienas darba piederums. Lai arī transporta vienību skaits tiek sistemātiski samazināts, vēsturiskā pieredze liek nodrošināt racionāli plānotu sadales operatora rīcībā esošu speciālo tehniku krīzes situācijām. Liela mēroga stihijas Latvijā, piemēram, vairāk nekā mēnesi ilgstošā snieglauze, ir apliecinājušas, ka speciālā transporta neesamība krīzes situācijā rada ekonomiskus zaudējumus. Vienlaikus kopējais AS “Sadales tīkls” autoparks pēdējā gada laikā jau samazināts  par 150 vienībām, līdz 2020.gadam plānojot to samazināt par aptuveni 400 vienībām.

AS “Latvenergo” kā meitas sabiedrības AS “Sadales tīkls” akcionārs uzskata, ka notikušās Valsts kontroles revīzijas secinājumi stiprinās uzņēmuma virzību akcionāra noteikto mērķu sasniegšanai. Līdz ar jaunās valdes darbības laikā sasniegtajiem rezultātiem izmaksu samazināšanā, tas veicinās AS “Sadales tīkls” izaugsmi par efektīvāko un modernāko viedo pakalpojumu sniedzēju reģionā.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv