Latvenergo: aktīvu noma neietekmē tarifu


Latvenergo koncerna pakalpojumi meitassabiedrībām tiek īstenoti atbilstoši darbības kārtībai gan dažādos uzņēmējdarbības veidos, gan citās energokompānijās Eiropā. Iznomājot speciālo tehniku AS  “Sadales tīkls”, nomas maksa tiem aprēķināta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteiktai metodikai un nerada ietekmi uz sadales pakalpojuma tarifā iekļaujamām izmaksām.

Sākot no šī gada marta, iepriekšminētos aktīvus AS “Sadales tīkls” iegādājas patstāvīgi, attiecīgi arī pats finansējot to iegādes izmaksas. Līdz šī gada beigām tiks pabeigta iznomātās speciālās tehnikas ieguldīšana AS “Sadales tīkls”  pamatkapitālā.

AS “Sadales tīkls” kā neatkarīgs sadales sistēmas operators savu darbību uzsāka 2007. gadā, sākotnēji visus saimnieciskai darbībai nepieciešamos aktīvus nomājot no AS „Latvenergo”. AS „Latvenergo” 2011.gadā veica ieguldījumu AS „Sadales tīkls” pamatkapitālā, ieguldot tajā lielāko daļu jeb 97% sadales sistēmas aktīvu - elektrolīnijas un elektroiekārtas. AS “Latvenergo” īpašumā palika nekustamais īpašums, speciālā tehnika, iekārtas un instrumenti, kurus AS “Latvenergo" turpina iznomāt AS ,,Sadales tīkls". Iznomāto aktīvu nomas maksa ir aprēķināta atbilstoši SPRK noteiktai Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un  neietekmē  sadales pakalpojuma tarifu, ko atzinusi arī Valsts kontrole.

2010.gada nogalē un 2011.gada sākumā sadales sistēmā akūti nepieciešami bija specifiski transporta līdzekļi, kādi līdz tam uzņēmuma rīcībā nebija, daudzkārt kavējot elektroapgādes atjaunošanas darbus. Ilgstošā snieglauze Latvijas austrumu reģionos norādīja uz nepieciešamību būt gataviem krīzes situācijai ar pilnvērtīgu tehnisko nodrošinājumu. Analizējot darbu gaitu, būtisks faktors bija speciālās tehnikas iztrūkums, kas tuvākajos gados tika mērķtiecīgi nodrošināts. Rezultātā AS “Sadales tīkls” ir uzlabotas operatīvās reakcijas iespējas arī plaša mēroga krīzes situācijas un nepastrīdami ir uzlaboti ikdienas elektroapgādes atjaunošanas darbu rādītāji.

Lai nodrošinātu AS “Sadales tīkls” vajadzībām nepieciešamo transporta specifikāciju, speciālās tehnikas iepirkumu veic AS “Sadales tīkls”, savukārt AS „Latvenergo” finansē to iegādi, iznomā AS “Sadales tīkls" un atbilstoši tarifu metodikai nosaka nomas maksu. Līdz šī gada beigām iznomātos aktīvus plānots ieguldīt AS "Sadales tīkls". Aktīvu piederība AS “Sadales tīkls" vai AS “Latvenergo" īpašumā neietekmē sadales tarifu.

Guntars Baļčūns, AS “Latvenergo” finanšu direktors: “Līdz šī gada  beigām plānojam AS “Sadales tīkls" ieguldīt speciālo tehniku un instrumentus. Līdz šim minētie aktīvi tika iznomāti AS “Sadales tīkls" un šo aktīvu nomas maksa tika noteikta atbilstoši sadales pakalpojumu tarifu metodikai. Tādejādi aktīvu piederība vai nu AS ,”Sadales tīkls” vai AS ”Latvenergo” īpašumā neietekmēja sadales tarifu, ko ir atzinusi arī Valsts kontrole. Papildus vēlos uzsvērt, ka Latvenergo koncernā tiek īstenota darbības efektivitātes programma, kas paredz procesu optimizāciju un digitalizācijas pastiprinātu ieviešanu, līdz 2022.gadam panākot darbinieku skaita samazināšanu par 1000. Ļoti būtisks devums darbības efektivitātes programmas realizācijai ir tieši no AS “Sadales tīkls", kas sistemātiski samazina gan nodarbināto skaitu, gan transporta, gan tehnisko bāzu daudzumu."

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv