Latvenergo – pirmais uzņēmums Baltijas valstīs ar Moody's klimata mērķu vērtējumu


Latvenergo ir pirmais uzņēmums Baltijas valstīs, kas publiskojis Moody's atzinumu par saviem definētajiem klimata mērķiem un to sasniegšanas pamatotību. Koncerna saņemtais NZ-3 vērtējums apliecina koncerna klimata mērķu sasniegšanas augstu ticamību un atbilstību Parīzes nolīguma prasībām. Latvenergo mērķis ir sasniegt klimatneitralitāti elektroenerģijas ražošanā 2040. gadā ar jaunu AER jaudu attīstību. Uzņēmumu klimata mērķus Moody's uzsācis vērtēt šogad un to veic tikai tie uzņēmumi, kuru darbība reāli apliecina iesaisti klimata pārmaiņu un SEG emisiju samazināšanā. 

Moody's, kas līdz šim vērtēja uzņēmumu kredītspēju, šogad ir uzsākuši piedāvāt jaunu vērtējumu, izveidojot klimata mērķu vērtējumu reitingu, un Latvenergo koncerns ir pirmais uzņēmums Baltijas valstīs, kas publicē saņemto vērtējumu.

Moodys ir Latvenergo piešķīris NZ-3 vērtējumu Klimata mērķu novērtējuma jeb Net Zero Assessment (NZ) skalā. Tas norāda gan uz nozīmīgu SEG emisiju samazināšanas mērķu esamību koncernā, gan ka Latvenergo plānotās aktivitātes virzībai uz klimatneitralitātes sasniegšanu ir novērtētas pozitīvi un atbilstoši Parīzes nolīguma mērķiem. Būtiski, ka Moody's vērtējumu var iegūt tikai tie uzņēmumi, kas iesaistās klimata pārmaiņu mazināšanā un izvirza mērķus SEG emisiju samazināšanai. Tiek vērtēti ne vien izvirzītie mērķi, bet arī to ieviešanas gaita un klimata aspektu pārvaldība.

"Esam lepni, ka esam uzdrošinājušies šim vērtējumam, un tātad arī esam droši un pārliecināti par savu devumu zaļajai enerģētikai un klimatneitralitātei starp Baltijas enerģētikas uzņēmumiem. Jau piedaloties pirmajā vērtējuma reizē saņemta nozīmīgā NZ-3 atzīme Latvenergo apņēmībai virzībā uz stratēģijas klimata mērķiem. Reālie darbi mērķu realizācijai notiek – jaunu AER jaudu attīstība nav tikai ambīcija. Tie ir saules parku un vēja parku projekti, kas tuvākajos gados Latvenergo ražošanas portfeli padarīs unikālu Baltijas mērogā. Tikai mūsu rīcībā būs visi dabas spēki – ūdens, saule un vējš," – saka Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" Finanšu direktors, Ilgtspējas komitejas vadītājs.

Investori, citi sadarbības partneri un sabiedrība arvien vairāk izvēlas sadarboties un iegādāties preces un pakalpojumus no uzņēmumiem, kas ar savu darbību reāli un izmērāmi apliecina virzību uz klimatneitralitāti. Līdz ar to enerģētikas sektora labā prakse ir ne tikai izvirzīt klimata mērķus, bet arī apliecināt to reālo sasniedzamību ar trešās puses vērtējumu.

Latvenergo koncerns Ilgtspējas stratēģijas mērķos pauž apņēmību par 47% (salīdzinot ar 2021.gadu) līdz 2030.gadam samazināt tiešās* SEG emisijas līdz ar jaunu AER ražošanas jaudu attīstību. Lielāko daļu no tā veidos vēja enerģija, kā arī šobrīd strauji augošie saules parki, kopā 2300 MW līdz 2030.gadam. Tas ir pamats, lai elektroenerģijas ražošanā klimatneitralitāti sasniegtu 2040.gadā, tādējādi arī palīdzot pārējiem sektoriem pārkārtoties un sasniegt klimatneitralitāti 2050.gadā.

Latvenergo koncerna Ilgtspējas stratēģija ir apstiprināta 2023.gada nogalē, papildinot vidēja termiņa darbības stratēģiju ar mērķiem un sasniedzamajiem rādītājiem vides, sociālajā un pārvaldības jomā. Virkne apņemšanos saistībā ar klimatneitralitātes sasniegšanu ir daļa no Ilgtspējas stratēģijā definētajām apņemšanām un aktivitātēm.


*Tiešās jeb 1. tvēruma SEG emisijas ir emisijas, kas rodas no avotiem, kuri ir uzņēmuma īpašumā vai kontrolē. Šo emisiju apjomu un intensitāti Latvenergo koncernā ietekmē vairāki faktori – AER īpatsvars primāro energoresursu patēriņā, izstrādātās enerģijas apjoms un ražotņu darbības režīmi.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv